then

        

     

การบริการ

กว่า 15 ปีที่บริษัทฯ ได้รับความเชื่อมั่นความไว้วางใจ จากลูกค้าในผลิตภัณฑ์และบริการ ซึ่งเราพร้อมที่จะให้บริการที่มีดีมีคุณภาพได้มาตราฐาน ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรม จนมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานพร้อมให้บริการ และเป็นที่ยอมรับกัน ในกลุ่มลูกค้า ปัจจุบันบริษัทฯ มีศูนย์บริการทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด คอยให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่าน Good work intertrade ให้ความสำคัญกับกา รให้บริการทั้งก่อน และหลังการขาย เพื่อให้เครื่องจักรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงอยู่เสมอ โดยได้จัดทีมงานที่มีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญ เฉพาะด้านคอยให้บริการแก่ลูกค้า ดังนี้

1. มีการอบรมการใช้เครื่องจักรปักรวมไปถึงการปักงานจริงๆจนท่านใช้งานเป็น

2. มีการอบรมในเรื่องของโปรแกรมให้ฟรี

3. การบำรุงรักษาตามกำหนดเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้น

4. การให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์

5. การให้บริการเมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับเครื่องจักร โดยส่งเจ้าหน้าที่ไปทำการตรวจสอบ และแก้ไขจนสามารถทำงานได้ตามปกติ