then

                                   
 

      หลักสูตรการอบรมของทางบริษัทเป็นการสอนใช้งานโปรแกรมออกแบบลายปัก (I-Cliqq) และการใช้งานเครื่องจักรปัก โดยผู้เรียนจะได้เรียนตั้งแต่พื้นฐานการใช้งานโปรแกรม I-Cliqq จนผู้เรียนนั้นสามารถสร้างงานปักด้วยตนเองได้ รวมถึง การใช้งานเครื่องจักร เทคนิคการปักและการดูแลรักษาเครื่องจักร ซึ่งตลอดการอบรมจะมีผู้สอนให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด

 

วัตถุประสงค์หลักสูตร

1. ผู้เรียนสามารถใช้งานโปรแกรมและเครื่องจักรได้
2. ผู้เรียนได้รับความรู้และเทคนิคการปักต่าง ๆเพิ่มเติม

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

1. สำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจทางด้านงานปัก
2. สำหรับผู้ที่ต้องการความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับงานปักเพิ่มเติม
 

คอร์สอบรม
Basic-A

สอนการใช้งานพื้นฐานของโปรแกรม 

1. การพิมพ์ชื่อนักเรียน  การสร้างอาร์มตรง  อาร์มโค้ง
2. การสร้างโลโก้ลายดอกบัว 

  - การสร้างรูปร่างแบบเส้นเดี่ยว
  - การสร้างรูปร่างแบบคู่ขนาน
  - การสร้างรูปร่างแบบวัตถุปิด 

 

รายละเอียดหลักสูตร

A1.การพิมพ์ตัวอักษร
A1-1 การพิมพ์ชื่อนักเรียน
A1-2 การสร้างอาร์มตรง
A1-3 การสร้างอาร์มโค้ง
A2-1 เปิดภาพและปรับแต่ง
A2-2 การปรับแสง
A2-3 การเดินเส้นขอบดอกบัวและการรวมกลุ่มชิ้นงาน
A2-4 การสร้างพื้นหลังเกสรสีชมพู
A2-5 การสร้างเกสรสีเขียว
A2-6 การสร้างดอกบัวสีเหลือง
A2-7 การสร้างเส้นน้ำสีฟ้า
A2-8 การสร้างเส้นขอบนอกขอบในสีแดง
A2-9 การสร้างดาวสีแดง
A2-10 การพิมพ์ตัวอักษรด้านบนสีแดง
A2-11 การพิมพ์ตัวอักษรโค้งล่างสีแดง
A2-12 จัดลำดับชิ้นงาน
A2-13 การตั้ง Center

พื้นฐานของผู้เข้าอบรม

- สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

ระยะเวลาในการอบรม : 1 วัน
เวลา : 09.00น - 17.00น
มีบริการอาหารกลางวันและอาหารว่าง

คอร์สอบรม
Basic-B

สอนการใช้งานพื้นฐานของโปรแกรม 

1. การสร้างโลโก้เทศบาลนครเชียงใหม่ 

2. เรียนรู้เทคนิคการวางแผนการสร้างรูปร่างแบบคู่ขนาน

สอนการใช้งานเครื่องจักร  

1. เทคนิคการปรับไหม 

2. เทคนิคการปักเพิ่มเติม

 

B1-1 เปิดภาพและปรับแต่ง
B1-2 การปรับแสง
B1-3 การสร้างพื้นสีเขียว
B1-4 การสร้างพื้นสีแดง
B1-5 การสร้างเส้นขอบนอก
B1-6 การสร้างเส้นขอบใน
B1-7 การสร้างรัศมี
B1-8 การคัดลอกและกลับด้านชิ้นงาน
B1-9 การสร้างลายใบไม้
B1-10 การสร้างลายไทยสีฟ้า
B1-11 การสร้างเจดีย์
B1-12 การคัดลอก
B1-13 การสร้างตัวอักษรโค้งบน
B1-14 การสร้างตัวอักษรตรง
B1-15 การจัดเรียงลาดับชิ้นงาน
B1-16 การตั้ง Center ของชิ้นงาน

พื้นฐานของผู้เข้าอบรม

- สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

ระยะเวลาในการอบรม : 1 วัน
เวลา : 09.00น - 17.00น
มีบริการอาหารกลางวันและอาหารว่าง

คอร์สอบรม
Basic-C

สอนการใช้งานเครื่องมือต่าง ๆ  
(Gold Level)

1. อธิบายเครื่องมือและ Properties ที่เกี่ยวข้องกับ

เครื่องมือ Gold Level

2. เทคนิคการสร้างลายปักด้วยเครื่องมือ Gold Level  

3. การสร้างแบบอักษร (Font) สำหรับโปรแกรม i-Cliqq

(สำหรับลูกค้าที่มีพื้นฐานเรียน Basic A-B เท่านั้น)

พื้นฐานของผู้เข้าอบรม

- สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

ระยะเวลาในการอบรม : 1 วัน
เวลา : 09.00น - 17.00น
มีบริการอาหารกลางวันและอาหารว่าง


คอร์สอบรม
Advance-A

การพิมพ์อักษรและการตั้งค่าต่าง ๆ เกี่ยวกับตัวอักษร

1. การเพิ่ม-ลด ขนาดตัวอักษรเฉพาะบางตัว

2. การเพิ่ม – ลด ระยะห่างตัวอักษรและการลบตัวอักษร

3. การแยก ย้าย ขยายและย่อตัวอักษร 

4. การปรับตัวหนังสือหนา-บาง

5. การปักตัวอักษรตัวเล็ก-ตัวใหญ่

6. การทดลองปักพร้อมแก้ไขลายปัก

สอนการใช้งานเครื่องมือการสร้างรูปร่างแบบเส้นเดี่ยว 

1. อธิบายการสร้างรูปร่างแบบเส้นเดี่ยวกับงานแต่ละประเภท

2. สอนวิธีการสร้างรูปร่างแบบเส้นเดี่ยวในแต่ละประเภท 

3. การปรับตั้งรูปร่างแบบเส้นเดี่ยวในแต่ละประเภท

สอนการใช้งานเครื่องมือการสร้างรูปร่างแบบรูปร่างปิด 

1. อธิบายการสร้างรูปร่างแบบรูปร่างปิดกับงานแต่ละประเภท

2. สอนวิธีการสร้างรูปร่างแบบรูปร่างปิดในแต่ละประเภท 

3. การปรับตั้งรูปร่างแบบรูปร่างปิด ในแต่ละประเภท

พื้นฐานของผู้เข้าอบรม

- สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

- สามารถใช้งานโปรแกรม i-Cliqq Basic ได้

ระยะเวลาในการอบรม : 1 วัน
เวลา : 09.00น - 17.00น
มีบริการอาหารกลางวันและอาหารว่าง

คอร์สอบรม
Advance-B

สอนการใช้งานเครื่องมือการสร้างรูปร่างแบบคู่ขนาน

1. อธิบายการใช้รูปร่างแบบคู่ขนานกับงานแต่ละประเภท 

2. สอนวิธีการสร้างรูปร่างแบบคู่ขนานในแต่ละประเภท  

3. การปรับตั้งรูปร่างแบบคู่ขนานในแต่ละประเภท 

การใช้เครื่องมือพื้นฐานในโปรแกรม I-Cliqq

1. อธิบายคำสั่งและ Properties ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือพื้นฐาน  

  - แถบคำส่ั่งมุมมอง (View Toolbar) 

  - แถบคำสั่งคุณสมบัติ (Property Toolbar ) 

  - แถบคำสั่งมาตรฐาน (Standard Toolbar ) 

  - แถบคำสั่งคุณสมบัติฝีเข็ม (Stitches Property Bar) 

  - แถบคำสั่งจัดการสี (Color Manager) 

2. ตัวอย่างการใช้งานแถบเครื่องมือพื้นฐานแต่ละประเภท
พื้นฐานของผู้เข้าอบรม

- สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

- สามารถใช้งานโปรแกรม i-Cliqq Basic ได้

ระยะเวลาในการอบรม : 1 วัน
เวลา : 09.00น - 17.00น
มีบริการอาหารกลางวันและอาหารว่าง

คอร์สอบรม
Advance-C

อุปกรณ์เสริม 

   สอนการติดตั้ง  การถอดเก็บและการสาธิตใช้งานอุปกรณ์เสริม 

   1. สะดึงหมวก        2. สะดึงรองเท้า     3. บอเดอร์เฟรม 

เทคนิคการปัก 

  สอนเทคนิคและความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างงานปักเพื่อเพิ่ม มูลค่าและทำให้งานปักมีความสวยงามมากยิ่งขึ้น 

   1. การปักโฟม          2. การตัดแปะ      3. การแปะกาว 

   4. การปักผ้าขนหนู  5. การปักผ้ายืด 

การดูแลรักษาและทำความสะอาดเครื่องจักร 

  สอนการดูแลรักษาและการทำความสะอาดเครื่องจักร เพื่อให้

เครื่องจักรมี อายุการใช้งานได้นานและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

  1. การหยอดน้ำมันตามจุดต่าง ๆ 

  2. การทำความสะอาดเครื่องจักร 

  3. การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเครื่องจักรเบื้องต้น

 

พื้นฐานของผู้เข้าอบรม

- สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

- สามารถใช้งานโปรแกรม i-Cliqq Basic ได้

ระยะเวลาในการอบรม : 1 วัน
เวลา : 09.00น - 17.00น
มีบริการอาหารกลางวันและอาหารว่าง


หากต้องการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของทางบริษัท
กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายของท่านได้เลยค่ะ